PTSS Politie: Coulanceregeling 2014

09-09-2014 | In het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP) van donderdag 4 september 2014 is overeenstemming bereikt over de Coulanceregeling PTSS. De verjaringstermijn van vijf jaar wordt tijdelijk verruimd en (oud-)medewerkers met PTSS maken aanspraak op een forfaitaire compensatie voor medische kosten en de geleden immateriële schade.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie, de korpsleiding en de politievakorganisaties bereikten in het CGOP van 4 september overeenstemming over de Coulanceregeling PTSS. Dat beleid bepaalt de wijze waarop wordt omgegaan met de vergoeding van rechtspositionele aanspraken van (voormalige) politiemensen die door hun werk posttraumatische stresstoornis (PTSS) opliepen.

PTSS opgelopen tussen 1984 en 1997

Voor (oud-)medewerkers die tussen 1984 en 1997 PTSS kregen geldt:
– dat er geen beroep op verjaring is.
– een tegemoetkoming voor medische kosten van 2250 euro netto.
– een forfaitaire compensatie voor immateriële schade à 20.000 euro netto, met finale kwijting door de politieambtenaar voor wat betreft de medische kosten en de immateriële schade, indien er PTSS is gediagnosticeerd en arbeidgerelateerdheid is vastgesteld.

Met forfaitaire compensatie wordt een vast bedrag bedoeld. Om voor deze compensatie in aanmerking te komen, moet de (oud-)medewerker met PTSS uit de periode 1984-97 aan voorwaarden voldoen en aantonen dat PTSS tot blijvende invaliditeit heeft geleid. Herkeuring of een aanvullende keuring zijn in dat geval niet nodig, omdat het om een vast, forfaitair bedrag gaat.

PTSS opgelopen na 1997

Voor wie na 1997 PTSS heeft opgelopen geldt:
– eveneens geen beroep op verjaring.
– een tegemoetkoming in de medische kosten van 2250 euro netto met finale kwijting voor wat betreft deze kosten. Wie na 2007 PTTS heeft opgelopen, kan de daadwerkelijke medische kosten declareren. Zijn er geen bewijsstukken meer voor handen, dan geldt eveneens het bedrag van 2250 euro. Vanaf 2015 zal de vergoeding van de medische kosten conform artikel 54 van het BARP gelden.
– een compensatie van immateriële schade door een vergoeding analoog aan artikel 54a BARP, regeling dienstongevallen. Hiervoor komt op termijn een definitieve regeling. Het percentage van de invaliditeit of arbeidsongeschiktheid bepaalt de hoogte van de compensatie die maximaal 150.000 euro bedraagt. Bij blijvende invaliditeit, die leidt tot arbeidsongeschiktheid, geldt het hoogste percentage. Beoordeling vindt plaats op basis van de medische eindsituatie.

Verruiming

Het korps neemt bij gebeurtenissen vanaf 1 januari 1984 de aanvraag voor vergoeding in behandeling. Iemands aanspraak wordt dus tot en met 31 december 2014 niet meer afgewezen met een beroep op de vijfjarige verjaringstermijn. Daarmee verruimt de minister de gangbare verjaringstermijn in sterke mate.

Beroep doen?

Wil je een beroep doen op deze coulanceregeling? Meld je dan uiterlijk 31 december 2014 aan bij het Meldpunt PTSS Politie (meldpuntptsspolitie@rijnmond.politie.nl), indien mogelijk met een compleet PTSS-dossier met daarin een machtiging, de incidentenbeschrijving en de PTSS-diagnose of een Besluit Erkenning Beroepsziekte. Als er al een Besluit Erkenning Beroepsziekte is, hoeft dus alleen dit besluit meegestuurd te worden. Voor alle zaken vanaf 1 januari 2015 gelden de normale regels voor de verjaring na vijf jaar.

Bron: Politie