LETSELSCHADE. BEDRIJFSONGEVAL. INCIDENT.

Bij letsel, een dienstongeval of incident, wilt u herstellen.
Maar ook een schadevergoeding. Een compensatie
van lichamelijke, psychische en financiële schade.

Bel ons gerust.

0593-543880

U heeft letselschade opgelopen door uw werk. Bijvoorbeeld door een (arbeids)ongeval of beroepsziekte. Dan is uw werkgever meestal aansprakelijk voor letselschade. Die schade kan onder meer bestaan uit extra kosten die u moet maken of verlies aan inkomsten. Ook zal uw werkgever smartengeld, een vergoeding voor pijn en mogelijke psychische schade, moeten betalen.

Als geen ander zijn wij gespecialiseerd in het verhalen van schade die u oploopt tijdens uw werk. Wij richten ons immers specifiek op de arbeidsrelatie. Op die manier bent u verzekerd van een hoge mate van specialisme wanneer u persoonsschade wenst te verhalen op uw werkgever. Daarmee hebben wij bijna 20 jaar ervaring.

(PSYCHISCH) LETSEL op het WERK


Weten wat onze specialisten in uw zaak kunnen betekenen?

Leg uw zaak aan ons voor en wij vertellen u wat wij voor u kunnen doen. Het eerste consult is gratis en vrijblijvend, zo weet u waar u aan toe bent en zit u nergens aan vast!

Lees meer…

Wat doen wij bij letselschade

Veiligstellen van uw rechtspositie en schadevergoeding.

Zoals gezegd, zullen wij ons richten op het verhalen van letselschade op uw werkgever, maar ook op uw rechtspositie. Dat begint met een gratis en vrijblijvend intakegesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u een eerste indicatie van uw zaak. Aan de hand van uw dossier zullen wij uw positie bepalen en met u doorspreken.

Wij maken heldere afspraken over de kosten en de werkzaamheden die wij voor u verrichten. In veel gevallen is het mogelijk om tariefafspraken te maken op basis van no-cure no-pay of no-cure less-pay. Bij aansprakelijkheid van uw werkgever bij letselschade is het meestal mogelijk voor u te werken zonder kosten voor u aan verbonden zijn.

Om u goed juridisch te kunnen begeleiden, is het van belang, dat wij een goed beeld van uw zaak krijgen en wij moeten uw zaak goed kunnen onderbouwen. Eén van die zaken is de beantwoording van de vraag of er een causaal verband is tussen uw personenschade en uw werk. Bij een ongeval is dat vaak duidelijker dan bij een beroepsziekte. Mocht uw zaak nog onvoldoende onderbouwd zijn, dan zullen wij uw zaak verder onderbouw. Een goede dossieropbouw is immers van groot belang om uw letselschade vergoed te krijgen.

Wanneer uw dossier op orde is en de strategie met u is besproken, zullen wij ons tot uw werkgever richten en deze aansprakelijk stellen. In verreweg de meeste gevallen gaan wij vervolgens met uw werkgever of zijn verzekeraar in overleg. Vaak leidt dat tot een minnelijke regeling. Dat is een schaderegeling zonder dat daar een rechter aan te pas komt.

SECOND OPINION


Ontevreden over uw huidige advocaat of rechtshulpverlener?

Heeft u twijfel over de wijze waarop uw huidige advocaat of rechtsbijstandverzekeraar met uw zaak omgaat? Dan kunt u uw zaak aan ons voorleggen. Wij geven u dan een eerlijk en duidelijk oordeel!

Wat kunt u zelf doen bij letselschade

Kom goed beslagen ten ijs

Bij letselschade is het van belang, dat er zo veel mogelijk feiten worden vastgelegd. In eerste instantie kunt u dus zelf al het nodige doen om uw dossier op te bouwen. Bijvoorbeeld door middel van foto’s, verklaringen van getuigen en het verzamelen van documenten (zoals eventuele een rapporten van de arbeidsinspectie). Dat is van belang bij een ongeval, maar ook bij bijvoorbeeld een beroepsziekte. De hoeveelheid informatie die u kunt verzamelen is legio en zeker niet beperkt tot de voorbeelden hierboven.

 

Wacht niet te lang bij letselschade

Uw werkgever of zijn verzekeraar zullen bij letselschade meestal direct beginnen met het opbouwen van een dossier. Daarbij zullen ook al vrij snel gesprekken met u plaatsvinden. Deze gesprekken hebben als doel om een dossier op te bouwen en de juridische positie van uw werkgever of verzekeraar te versterken. Eenmaal in het dossier is het vaak zeer moeilijk om onjuiste feiten later te herstellen. Bij letselschade is het dus van belang dat u – zeker bij ernstig letsel – zo spoedig mogelijk juridische bijstand inroept. Wacht daarmee niet te lang, want goede juridische begeleiding kan een groot verschil maken. Om dat voor u gemakkelijker te maken, krijgt u bij ons een gratis eerste consult. Mocht u twijfels hebben over de wijze waarop uw advocaat of rechtsbijstandverzekering uw zaak behandeld, dan kunnen wij u desgewenst een second opinion geven.

STUUR GEEN MEDISCHE GEGEVENS


Medische gegevens horen te blijven waar ze zijn: bij artsen!

Wij verlenen rechtsbijstand. Wij zijn geen artsen. Ook een eventuele rechter is dat hoogstwaarschijnlijk niet. Daarom wordt indien nodig een zogenoemde leken-rapportage opgesteld door een arts (medisch adviseur). Die vraagt uw medische gegevens (met uw toestemming) op en vertaalt deze in juridisch relevante feiten. Hij heeft, net als uw behandelend arts, medische geheimhouding. Op die manier blijven uw medische gegevens waar ze horen: bij artsen.

Verplichtingen en aansprakelijkheid bij letselschade

Uw werkgever heeft een vergaande zorgplicht

Als werknemer wordt u door de wet beschermd. De verplichtingen van uw werkgever om te zorgen voor een veilige werkplek, gaan erg ver. Hij moet binnen het redelijke zijn best doen om ongevallen te voorkomen. Een ongeluk op het werk en onveilige werkomstandigheden, moet door uw baas dus zo veel mogelijk worden worden vermeden.

Uw werkgever is verplicht om uw werkzaamheden zodanig in te richten, en zodanige maatregelen te treffen, dat u tijdens de uitvoering van uw werkzaamheden geen schade lijdt. Ook geen personenschade dus, fysiek noch psychisch. Doet uw (overheids)werkgever dat onvoldoende, dan is hij aansprakelijk voor de personenschade die u lijdt.

Meestal is uw werkgever dus aansprakelijk voor letselschade bij een ongeval of beroepsziekte. De zorgplicht van uw werkgever om te zorgen voor veilige werkomstandigheden gaat verder, naarmate uw werkzaamheden gevaarlijker zijn. Bij een ongeval wordt er immers al snel van uitgegaan, dat uw baas zijn verplichtingen naar u toe niet is nagekomen.

De veiligheidsmaatregelen die uw baas moet nemen gaan dus erg ver. Het spreekt voor zich, dat hij zich aan de geldende arbeidsomstandigheden dient te houden. De arbo-regelgeving is wel het minimum. Ook dient uw werkgever er verder alles aan te doen om u bijvoorbeeld goed op te leiden, u van deugdelijk gereedschap te voorzien en dienen de machines en werktuigen waarmee u werkt veilig te zijn. Daarnaast zal uw baas u juiste instructies moeten geven en u moeten waarschuwen en controleren. Kortom: wanneer er een ongeluk tijdens uw werkzaamheden gebeurt waardoor u letselschade oploopt, dan is uw werkgever daarvoor in verreweg de meeste gevallen aansprakelijk.

Uw werkgever kan ook aansprakelijk zijn, wanneer bijvoorbeeld een machine of (bedrijfs)auto een defect heeft waardoor u een ongeval krijgt. Uw werkgever kan zelfs aansprakelijk zijn voor (onveilig) handelen van uw collega of ingehuurde uitzendkrachten of ZZP-ers.

Psychische schade en psychosociale arbeidsdruk

Letselschade beperkt zich niet tot vergoeding van materiële schade

Hierboven is vooral aandacht besteedt aan ongevallen en beroepsziekten. Maar  uw werkgever is ook verplicht uw werkplek en werkzaamheden zodanig in te richten, dat u geen psychische schade lijdt. Zo zal uw werkgever er voor moeten zorgen dat u gevrijwaard bent van ongewenste omgangsvormen, zoals bijvoorbeeld pesten, agressie, geweld of discriminatie.

Ook daarin dient uw baas een actief beleid te voeren om bijvoorbeeld pesten of agressie op het werk tegen te gaan. Pesten op het werk of bijvoorbeeld psychosociale druk, zoals stelselmatige hoge werkdruk en stress, zijn niet acceptabel.

Tijdens uw werkzaamheden behoort u gevrijwaard te zijn van ongewenste omgangsvormen, zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie of pesten. Uw werkgever dient uw werk zodanig in te richten en maatregelen te treffen, dat u gevrijwaard bent van deze ongewenste omgangsvormen.