Meer toezicht op particuliere beveiligings- en recherchebureaus

Nieuwsbericht Rijksoverheid | De politie gaat meer toezicht houden op de particuliere beveiligings- en recherchebureaus. Bedrijven die bij de controles in de fout gaan, lopen niet alleen het risico dat de vergunning wordt ingenomen maar krijgen ook een boete.

Opdrachtgevers die willens en wetens bureaus inschakelen voor het op illegale wijze verkrijgen van informatie zijn strafbaar en kunnen worden vervolgd. Dat schrijven de ministers Hirsch Ballin en Ter Horst (BZK) in een brief naar de Tweede Kamer waarin de bewindslieden reageren op een rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid.


Brief Tweede Kamer: Toezicht particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
Rapport: Kwaliteit in particuliere veiligheid, politietoezicht op particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus


brief-toezicht-particuliere-beveiligingsorganisaties (1)20090616-5598418b-toezicht-particuliere-beveiligingsorganisaties


Samenvatting

Op basis van de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) hebben de politie en de Koninklijke Marechaussee (KMar) tot taak toezicht te houden op de uitvoering door de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus van de bepalingen uit die wet. De bepalingen in de Wpbr en de daarop gebaseerde regelgeving hebben onder andere betrekking op betrouwbaarheid en bekwaamheid van leidinggeven- den en medewerkers, het dragen van een legitimatiebewijs, het dragen van een uniform, de instructie van en controle op personeel, de afstemming met de politie en het vaststellen van een privacygedragscode.

Door discussies in de Tweede Kamer en uit berichten in de media kwam in de afgelopen jaren een beeld naar voren dat er veel misstanden zijn binnen de particuliere recherche en beveiligingsbranche. Zo zouden particuliere recherchebureaus onrechtmatig aan gegevens komen, zou het toezicht op de vergunningverlening bij recherchebureaus tekort schieten en blijken personen ondanks onherroepelijke veroordeling(en) toch vergunning(en) te krijgen. Hierdoor zouden de belangen van burgers steeds meer in het geding kunnen komen. Gegeven de sterke groei van de sector de afgelopen decennia deed de vraag zich dan ook voor of de overheid voldoende toezicht op de sector uitvoert.

In dat licht hebben de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks- relaties (BZK) de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) gevraagd onder- zoek te doen naar de wijze waarop de politie invulling geeft aan haar toezichtstaak op de vergunningplichtige particuliere beveiligingsorganisaties en particuliere recherchebureaus. De Inspectie OOV is daarbij verzocht om inzicht te geven in de wijze waarop de politie dit toezicht kan verbeteren. Bovendien is de vraag gesteld of het mogelijk is om betrouwbare gegevens te krijgen over het aantal vergunningplichtige particuliere beveiligingsorganisa- ties en recherchebureaus die zonder vergunning werkzaamheden verrichten.

Lees meer…