Kamerbrief 16 september 2005: Leukemie bij uitgezonden militairen

27 580 Leukemie bij uitgezonden militairen

In januari dit jaar berichtten de media dat militairen die hebben gewerkt met de Hawk-systemen een verhoogd risico op kanker zouden hebben. In het mondeling vragenuurtje van 1 februari 2005 heb ik u toegezegd u te informeren over de uitkomsten van het Belgisch epidemiologisch onderzoek, een literatuuronderzoek te laten uitvoeren door TNO en het Contactpunt Radarstraling weer te activeren.

In het AO Gezondheidszorg van 20 juni heb ik aan de Vaste Commissie voor Defensie deze toezeggingen nog eens herhaald. Ten aanzien van het TNO literatuuronderzoek heb ik aangegeven dat onderzoeken die in België, de Verenigde Staten, Noorwegen en Duitsland zijn uitgevoerd naar de risico’s van radarstraling in het onderzoek zullen worden betrokken. Tevens heb ik u toegezegd in september een tussenrapportage aan te bieden waarin ik u informeer over de stand van zaken van het literatuuronderzoek en van het Contactpunt Radarstraling.

Ik kan u melden dat de eerste uitkomst van het Belgisch epidemiologisch onderzoek is gepubliceerd in the Europan Journal of Epidemiology. Hieruit blijkt dat er geen toename in sterfte is vastgesteld onder militairen die werkzaam waren bij de Hawk-eenheden. Een kopie van dit artikel treft u als bijlage bij deze brief aan.

TNO heeft mij inmiddels gemeld dat het concept rapport van het literatuuronderzoek gereed is. In dit rapport is de recente publicatie in de European Journal of Epidemiology van genoemd Belgisch onderzoek nog niet verwerkt. Dit zal alsnog gebeuren, waarna het concept rapport wordt aangeboden aan een wetenschappelijk instituut voor een «peer review». Gezien de voortgang zal ik het TNO rapport naar verwachting eind oktober 2005 kunnen aanbieden.

In juli 2005 heb ik wederom in de dagbladen een oproep geplaatst aan (ex)militairen die met radars hebben gewerkt zich te melden bij het Contactpunt Radarstraling. Thans hebben zich daar circa 329 personen gemeld. Allen hebben een brief ontvangen waarin informatie is verstrekt over de initiatieven binnen Defensie alsmede een vragenlijst om nadere informatie te verkrijgen (o.a. arbeidsomstandigheden). Inmiddels is ongeveer tachtig procent van deze vragenlijsten geretourneerd. Deze worden geïnventariseerd. Alle personen zullen per brief persoonlijk op de hoogte worden gesteld van de bevindingen van TNO, van de uitkomst van het Belgisch onderzoek en van de inventarisatie van meldingen die bij het Contactpunt Radarstraling zijn ontvangen.