Coulanceregeling PTSS definitief

09-09-2014 | In het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP) van donderdag 4 september 2014 is overeenstemming bereikt over de Coulanceregeling PTSS. De verjaringstermijn van vijf jaar wordt tijdelijk verruimd en (oud-)medewerkers met PTSS maken aanspraak op een forfaitaire compensatie voor medische kosten en de geleden immateriële schade.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie, de korpsleiding en de politievakorganisaties bereikten in het CGOP van 4 september overeenstemming over de Coulanceregeling PTSS. Dat beleid bepaalt de wijze waarop wordt omgegaan met de vergoeding van rechtspositionele aanspraken van (voormalige) politiemensen die door hun werk posttraumatische stresstoornis (PTSS) opliepen.

PTSS opgelopen tussen 1984 en 1997

Voor (oud-)medewerkers die tussen 1984 en 1997 PTSS kregen geldt:
– dat er geen beroep op verjaring is.
– een tegemoetkoming voor medische kosten van 2250 euro netto.
– een forfaitaire compensatie voor immateriële schade à 20.000 euro netto, met finale kwijting door de politieambtenaar voor wat betreft de medische kosten en de immateriële schade, indien er PTSS is gediagnosticeerd en arbeidgerelateerdheid is vastgesteld.

Met forfaitaire compensatie wordt een vast bedrag bedoeld. Om voor deze compensatie in aanmerking te komen, moet de (oud-)medewerker met PTSS uit de periode 1984-97 aan voorwaarden voldoen en aantonen dat PTSS tot blijvende invaliditeit heeft geleid. Herkeuring of een aanvullende keuring zijn in dat geval niet nodig, omdat het om een vast, forfaitair bedrag gaat.

PTSS opgelopen na 1997

Voor wie na 1997 PTSS heeft opgelopen geldt:
– eveneens geen beroep op verjaring.
– een tegemoetkoming in de medische kosten van 2250 euro netto met finale kwijting voor wat betreft deze kosten. Wie na 2007 PTTS heeft opgelopen, kan de daadwerkelijke medische kosten declareren. Zijn er geen bewijsstukken meer voor handen, dan geldt eveneens het bedrag van 2250 euro. Vanaf 2015 zal de vergoeding van de medische kosten conform artikel 54 van het BARP gelden.
– een compensatie van immateriële schade door een vergoeding analoog aan artikel 54a BARP, regeling dienstongevallen. Hiervoor komt op termijn een definitieve regeling. Het percentage van de invaliditeit of arbeidsongeschiktheid bepaalt de hoogte van de compensatie die maximaal 150.000 euro bedraagt. Bij blijvende invaliditeit, die leidt tot arbeidsongeschiktheid, geldt het hoogste percentage. Beoordeling vindt plaats op basis van de medische eindsituatie.

Verruiming

Het korps neemt bij gebeurtenissen vanaf 1 januari 1984 de aanvraag voor vergoeding in behandeling. Iemands aanspraak wordt dus tot en met 31 december 2014 niet meer afgewezen met een beroep op de vijfjarige verjaringstermijn. Daarmee verruimt de minister de gangbare verjaringstermijn in sterke mate.

Beroep doen?

Wil je een beroep doen op deze coulanceregeling? Meld je dan uiterlijk 31 december 2014 aan bij het Meldpunt PTSS Politie (meldpuntptsspolitie@rijnmond.politie.nl), indien mogelijk met een compleet PTSS-dossier met daarin een machtiging, de incidentenbeschrijving en de PTSS-diagnose of een Besluit Erkenning Beroepsziekte. Als er al een Besluit Erkenning Beroepsziekte is, hoeft dus alleen dit besluit meegestuurd te worden. Voor alle zaken vanaf 1 januari 2015 gelden de normale regels voor de verjaring na vijf jaar.

Bron: Politie

Circulaire PTSS Politie

PTSS Politie: Tijdelijke werkafspraken tot 1 juli 2013

Sinds januari 2013 is de circulaire PTSS Politie van kracht. Deze circulaire beschrijft hoe voor medewerkers van de politie met de diagnose PTSS tot de beslissing wordt gekomen om de ziekte PTSS ook aan te merken als beroepsziekte. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van een beroepsziekte wordt op basis van de circulaire nog uitsluitend gekeken of er een oorzakelijk verband is tussen het werk en/of de werkomstandigheden en de ziekte PTSS. Deze circulaire is op u van toepassing indien:

  • u op of na 1 januari 2007 een verzoek heeft ingediend en uw verzoek is afgewezen;
  • u vóór 1 januari 2007 een verzoek heeft ingediend en u na 1 januari 2007 een afwijzend besluit heeft ontvangen;
  • u na 1 januari 2007 PTSS heeft ontwikkeld en van mening bent dat u in aanmerking komt voor de erkenning van uw PTSS als beroepsziekte.

Deze regeling geldt ook voor medewerkers die niet meer in dienst zijn van de politie. In afwachting van het operationeel worden van de adviescommissie zullen tijdelijke werkafspraken gelden. Deze worden hieronder nader toegelicht. Tijdelijke werkafspraken: U kunt uw verzoek (opnieuw) indienen bij het Meldpunt PTSS, als u voldoet aan een van de hierboven genoemde criteria. Voor het nemen van het besluit wordt u verzocht, voor zover u dat nog niet heeft gedaan, om het volgende aan te leveren:

  • een medische verklaring, waaruit de diagnose PTSS blijkt;
  • een omschrijving van de gebeurtenis(sen) en de feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat de ziekte PTSS in (overwegende mate) door het werk en/of de werkomstandigheden is ontstaan.

In die gevallen waarbij uit de onderliggende documenten overduidelijk blijkt dat de PTSS oorzakelijk verband houdt met het werk en/of de werkomstandigheden, zal de ziekte PTSS worden erkend als beroepsziekte. U ontvangt hierover een besluit. In die gevallen waarin het verband tussen de ziekte PTSS en het werk en/of werkomstandigheden minder duidelijk blijkt, wordt gewacht met het nemen van een besluit totdat de commissie is ingesteld. Dit uitstel gebeurt uitsluitend als u daarmee instemt.

U kunt uw verzoek indienen bij het Meldpunt PTSS (vergeet daarbij niet te vermelden: uw telefoonnummer en het korps waar u werkzaam bent geweest). U kunt dit schriftelijk doen ter attentie van: mevrouw A.M.M. Rademaker/ mevrouw P.H.M.E. van de Ven, Eenheid Rotterdam, Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam of via e-mail: (vooralsnog) MeldpuntPTSSPolitie@rijnmond.politie.nl. Ook voor vragen over het bovenstaande kunt u zich schriftelijk of via e-mail wenden tot het Meldpunt PTSS.

Politie: Richtlijn aanmerken PTSS als beroepsziekte

Politie, 21 maart 2013 | Politiemedewerkers die de diagnose posttraumatische stressstoornis (PTSS) hebben, maar bij wie de ziekte niet is erkend als beroepsziekte, kunnen zich melden voor een nieuwe beoordeling.

Dit is onderdeel van de invoering van de circulaire PTSS Politie. Deze circulaire van de minister van Veiligheid en Justitie regelt hoe de politie omgaat met PTSS. En hoe ondersteuning wordt gegeven aan politiemensen die hiermee te maken hebben.

Opnieuw beoordeeld

Tot de komst van nationale politie gingen de 26 regiokorpsen verschillend om met de beoordeling van de verzoeken om de ziekte PTSS. Met de circulaire PTSS wordt deze rechtsongelijkheid rechtgezet. De belangrijkste wijziging is dat verzoeken om PTSS te erkennen als beroepsziekte op een nieuwe wijze worden beoordeeld. In de nieuwe werkwijze wordt nog uitsluitend gekeken of de ziekte PTSS overwegend is veroorzaakt door het werk en/of de werkomstandigheden.

Tijdelijke werkafspraken

De nieuwe regels zijn van toepassing op medewerkers van de politie die op of na 1 januari 2007 een afwijzing hebben gekregen op hun verzoek voor erkenning van de ziekte PTSS als beroepsziekte. Deze afwijzing zal worden voorgelegd aan een onafhankelijke commissie van deskundigen. De commissie kijkt aan de hand van eenduidige criteria of er een verband is tussen de ziekte PTSS en het werk of de werkomstandigheden. De commissie is vanaf 1 juli 2013 actief. Tot die tijd gelden tijdelijke werkafspraken.

Ook voor ex-medewerkers

De circulaire is ook van toepassing op medewerkers van wie het verzoek nog in behandeling is of die op korte termijn een verzoek gaan indienen. Ook politiemensen die voor 1 januari 2007 een verzoek hebben ingediend en na die datum de afwijzing hebben ontvangen, komen in aanmerking. Het gaat ook om politiepersoneel van wie een deel niet meer bij de politie werkt. Voor zover de politiesystemen niet helemaal toereikend zijn, maakt de politie hierbij ook gebruik van belangengroepen als Reflectie in Blauw , politiebonden en Hulp aan Hulpverleners, zodat zoveel mogelijk oud-medewerkers bereikt kunnen worden.

1 4 5 6